تفاوت نمودار کندلی با هیکن آشی


نمودار هیکن آشی Heikin Ashi
علیرضا مهرابیان 2 سال قبل